Všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání personálního serveru bezpracenebudu.cz

Provozovatel

Provozovatelem internetového personálního portálu bezpracenebudu.cz určeného pro bezplatnou inzerci pracovních míst na zabezpečené adrese https://www.bezpracenebudu.cz je společnost Quadrabyss s.r.o. se sídlem Tererova 1356/6, 149 00 Praha 4, IČO 17082111 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366130. www.quadrabyss.cz ( dále jen Provozovatel )

I. Základní pojmy

Registrovaný uživatel

Fyzická osoba , podnikající fyzická osoba či osoba právnická, která prostřednictvím webu hledá či inzeruje volná místa či nabízí služby personálního, vzdělávacího a jiného charakteru. Registrovaným uživatelem se konkrétní osoba stane v okamžiku, kdy vyplní příslušný registrační formulář obsahující základní identifikační údaje, zakliknutím odsouhlasí VOP, resp. udělí Souhlas se zpracováním osobních údajů a mailem dostane potvrzení o registraci . Pouze registrovaní uživatelé mohou zadávat inzerci na Serveru, spravovat své uživatelské účty, komunikovat s ostatními uživateli, zadávat příspěvky přes speciální rozhraní a plně využívat on-line platformy.

Neregistrovaný uživatel

Každá osoba užívající Server, která není registrovaným uživatelem. Užíváním se rozumí prohlížení zveřejněné inzerce a obsahové části webu. Pro jednorázovou odpověď na zveřejněný inzerát není registrace nutná.

Inzerent

Je Registrovaný uživatel, který uzavře prostřednictvím webu nebo individuálně mimo web Smlouvu o poskytnutí služeb, tedy Zaměstnavatelé, Personální agentury, Poskytovatelé rekvalifikačních kurzů, Úřady práce, či Inzerenti dalších služeb přímo souvisejí s problematikou zaměstnanosti.

Uchazeč

Je registrovaný či neregistrovaný uživatel, který bezplatně využívá obsahové části webu, bez registrace resp. v režimu zjednodušeného přihlášení avšak v omezeném rozsahu.

Inzerce

Inzercí se rozumí souhrnná prezentace pracovních pozic, služeb, příspěvků a oznámení Inzerentů z řad Zaměstnavatelů, Personálních agentur, Poskytovatelů rekvalifikačních kurzů, Úřadů práce, či Inzerentů dalších služeb souvisejících bezprostředně a výlučně s problematikou zaměstnanosti.

Smlouva

Smlouva o poskytování služeb, která je uzavřená mezi Provozovatelem a Inzerentem. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostoru ke zveřejnění Inzerce, včetně prostoru pro vytvoření uživatelského účtu a komunikační platformy Inzerenta a související služby v rozsahu vybraného programu. Smlouva je uzavírána elektronicky, vyplněním a odesláním objednávky vybraného programu Inzerce anebo individuálně v případě Registrovaných uživatelů s individuálními potřebami. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva v tomto případě sestává z vyplněného objednávkového formuláře na webu a těchto VOP.

Server

spravuje databázi Nabídek práce, databázi profilů Registrovaných uživatelů a nabídky ostatních služeb Inzerentů , zveřejňuje nabídky práce na internetových stránkách bezpracenebudu.cz, publikuje články a příspěvky o zaměstnání a pracovních vztazích, provozuje diskuzní fórum. Databáze volných míst je veřejně přístupná všem Uživatelům Serveru včetně Neregistrovaných uživatelů, databáze profilů Uchazečů je veřejně nepřístupná a slouží výhradně ke sdílení profilu s vybraným Inzerentem s výslovným souhlasem Uchazeče.

Uživatelský účet

vznikne registrací uživatele, ať již Inzerentem či Uchazečem a odsouhlasením VOP resp. udělením Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správa uživatelského účtu Provozovatelem je zcela zdarma, a zahrnuje unikátní komunikační platformu pro správu inzerce, uzavřenou a zabezpečenou komunikace mezi Inzerenty a Uchazeči a další nadstandardní technologická řešení.

II. Služby pro Uchazeče

1)

Veškeré služby, které Provozovatel poskytuje Uchazečům jsou bezplatné. Mezi služby poskytované Uchazečům patří zejména součinnost Provozovatele při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů Uchazečů příslušným Inzerentům na Serveru, datové správě jejich uživatelských účtů, profilů, CV, a zajištění komunikační platformy. Obecně platí, že kvalitu služby ovlivňuje do jisté míry sám Uchazeč, zejména důsledným vyplněním Registračního formuláře, které je v plném rozsahu dobrovolné.

2)

Uchazeč se registruje na webové stránce zadáním libovolného přihlašovacího jména a hesla v předepsaném formátu znaků a kontaktní e-mailové adresy pro potvrzení registrace. Registrace Uchazeče se vyžaduje k plnohodnotnému využití služeb serveru, není nutná k jednorázové odpovědi na nabízenou pracovní pozici, zde postačí udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů třetí straně, tedy Inzerentovi a správci osobních údajů, tedy Provozovateli.

3)

Provozovatel eviduje v databázi profesní profily v datové formě či formě pdf , zcela dle volby Uchazeče a to výlučně za účelem poskytnutí pomoci při hledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění těchto údajů Inzerentům a pouze na zabezpečené webové stránce https://www.bezpracenebudu.cz Zpřístupnění spočívá v jednotlivých zobrazeních profilů Inzerentům z řad Zaměstnavatelů a Personálních agentur na základě reakce Uchazeče na konkrétní nabídku pracovní pozice s jeho výslovným souhlasem. Uchazeč zároveň souhlasí s možností být kontaktován Provozovatelem v případě informování o nových pracovních příležitostech, nových službách či jiných okolnostech vedoucích ke zvýšení jeho šancí na nalezení adekvátní pracovní pozice.

4)

Při evidenci Uchazečů Provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů, více na https://www.quadrabyss.cz/gdpr

5)

Vytvořením Profesního profilu na webové stránce https://www.bezpracenebudu.cz nebo vložením CV Uchazeč prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Uchazeč o práci může kdykoli tyto údaje editovat, nevratně mazat či zcela odstranit, stejně jako celý jeho uživatelský účet.

6)

Všechny informace zprostředkované Provozovatelem v rámci tohoto poradenství jsou orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládají odpovědnost Provozovatele za úplnost a správnost poskytnutých informací.

7)

Uchazeč může svou registraci a tím celý svůj Uživatelský účet na základě práva na výmaz stanovený novelou GDPR kdykoliv sám zrušit. Tím nejsou nikterak dotčena jeho práva se do budoucna zaregistrovat opětovně s výjimkou zablokování uživatelského účtu Provozovatelem z důvodu závažného porušení VOP, čímž může být dotčeno i právo na trvalý výmaz.

III. Služby pro Inzerenty

1)

Inzerent je oprávněn využívat služby Serveru pro inzerci pracovních příležitostí a vyhledávání nových pracovníků, prezentaci služeb personálního poradenství, rekvalifikací a jiných služeb přímo se týkajících zaměstnanosti. Využívání kontaktních údajů Uchazečů jiným způsobem není povoleno.

2)

Registrace je bezplatná, probíhá zadáním libovolného přihlašovacího jména a hesla v předepsaném formátu znaků a kontaktní e-mailové adresy pro potvrzení registrace, dále vyplněním identifikačních údajů nutných pro event. fakturaci doplňkových služeb, bude-li vybrán speciální program nad rámec bezplatné inzerce. Údaje v Uživatelském účtu lze libovolně editovat, odstranit, stejně jako celý Uživatelský účet Inzerenta. Smazáním Uživatelského účtu nejsou nikterak dotčena práva Inzerenta se do budoucna zaregistrovat opětovně.

3)

Inzerent je povinen se před závazným objednáním služeb Serveru seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele.

4)

Zadávání pracovní inzerce je neomezeně bezplatná služba. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit inzerci provozovanou za účelem zisku, tedy zejména hromadnou inzerci personálních agentur, a to formou podmíněného jednorázového ročního členství. Inzerce se zadává prostřednictvím elektronického formuláře z uživatelského účtu Inzerenta. Celý proces inzerce lze libovolně editovat, měnit, mazat či zcela odstranit.

5)

Inzerent nesmí prostřednictvím Serveru šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Provozovatel je pak oprávněn, nikoliv ale povinen, provádět preventivní kontrolu informací prezentovaných Inzerentem v rámci poskytované služby. Zjistí-li Provozovatel, že by obsah těchto informací mohl porušit smlouvu o poskytování služeb, VOP, závazné právní předpisy či dobré mravy, je Provozovatel oprávněn tyto informace smazat, či jinak zabránit jejich šíření, nebo pozastavit poskytování služby.

6)

Inzerent souhlasí s tím, že v rámci inzerce mohou být veřejně viditelné jeho identifikační údaje zejména název společnosti, resp. kontaktní údaje poskytnuté v souvislosti s objednanou službou, akceptací VOP zároveň dává Inzerent Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím Serveru vyplývajících z objednané inzerce či reklamy. Inzerent současně prohlašuje, že řádně nabyl resp. uhradil veškerá event. práva výrobců či autorů v souvislosti s prezentovaným obsahem inzerce či prezentace služeb jako věcných informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam. Zodpovědnost za porušení těchto práv vůči třetí straně nese v plné míře Inzerent. Inzerent dále odpovídá za obsahovou, technickou a grafickou kvalitu inzertních podkladů využívaných za účelem inzerce či prezentace služeb.

7)

Inzerent může svou registraci a tím celý svůj Uživatelský účet na základě práva na výmaz stanovený novelou GDPR kdykoliv sám zrušit. Tím nejsou nikterak dotčena jeho práva se do budoucna zaregistrovat opětovně, s výjimkou zablokování uživatelského účtu Provozovatelem z důvodu závažného porušení VOP zejména čl. III, bod 5), čímž může být dotčeno i právo na trvalý výmaz.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

1)

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě.

2)

Provozovatel garantuje zpracování dat v souladu GDPR a pouze za účelem pracovní inzerce, viz. https://www.quadrabyss.cz/gdpr

3)

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah Služeb podle vlastního uvážení

4)

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z životopisů či systémových profilů BPN Inzerentům. Inzerent se zavazuje zpracovávat tato data v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a to pouze a výhradně za účelem výběrového řízení na jím inzerovanou pracovní pozici. Provozovatel dále není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Nabídek práce Inzerentem na webové stránce https://www.bezpracenebudu.cz

5)

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných Nabídek práce ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v profilech Uchazečů.

6)

Provozovatel negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního poměru. Provozovatel negarantuje Inzerentům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a na jeho setrvání v pracovním poměru.

7)

Provozovatel neručí za obsah Inzerce, neodpovídá za to, zda obsah Inzerce odpovídá skutečnosti. Provozovatel neodpovídá za to, zda Inzerenti dostojí svým závazkům v souvislosti s inzerovanými pracovními nabídkami. Provozovatel pouze poskytuje virtuální prostor pro zveřejnění Inzerce a tím zprostředkovává možnost kontaktu mezi Inzerentem a Uchazečem o inzerované pracovní pozice. Provozovatel rozhoduje o podobě zobrazení Inzerce, o konkrétním umístění Inzerce na Portále, pokud není výslovně ujednáno jinak.

8)

Provozovatel může Inzerentovi znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Inzerent poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP.

9)

Službu nemusí Provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně Inzerenta nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí Provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

10)

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

V. Platební, dodací a reklamační podmínky

1)

Za poskytované služby nad rámec standardní bezplatné inzerce náleží Provozovateli odměna dle Cenové nabídky. Jedná se zejména o zřízení speciální profilové či inzertní stránky Inzerenta v rozsahu dle poptávky. Odměna je splatná na základě zálohové faktury, kterou vystaví Provozovatel a doručí Inzerentovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Inzerenta. Po uhrazení zálohové faktury zašle Provozovatel konečnou fakturu na elektronickou adresu Inzerenta .

2)

Reklamace vyplývající z placených služeb se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30-ti kalendářních dnů. Neplacenou, tedy bezplatnou službu reklamovat nelze.

VI. Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

1)

Inzerent neuhradil odměnu, která náleží Provozovateli, ve lhůtě splatnosti.

2)

Podklady pro plnění služby dodané Inzerentem nejsou v souladu s platnými zákony ČR.

3)

Inzerent obsahem inzerce prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele

4)

Inzerent poruší ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy.
Inzerent je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv bez udání důvodu. V případě předplacených speciálních služeb však není dotčeno právo Provozovatele na 100% plnění ze strany Inzerenta.

VII. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Inzerenty formou zveřejnění změn na webové stránce bezpracenebudu.cz s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Uchazeče / Inzerenta , budou zachovávat mlčenlivost o nich podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám.
Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.
V případě, že se některá ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.
Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. června 2022
Nahoru